يكشنبه 13 اسفند 1402    2024/3/3

دوشنبه 19 تیر 1402 ، 48 : 14

کد خبر :

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس خبر داد:

هشدار به واحد های پذیرایی بین راهی غیر استاندارد

گزارش : لیلا غضنفری

استان فارس با دارا بــودن بیشــترین میزان راه همســنگ، در کشــور رتبه اول بیشــترین طول راه ها را دارد. ظرفیتی که می طلبد برخــودار از مجتمع هــای و واحدهای پذیرایــی بین راهی استاندارد و با کیفیت باشد. پیش از آن طبق گفته مسئولان، اســتان فارس دارای بیشترین تعداد مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در کشور است. اهمیت مجتمع های اســتاندارد و با کیفیــت ضمن افزایش رضایت مندی مســافران، نقش بسزایی در کاهش تصادفات و اســتراحت های کوتاه مدت ایفا خواهند کرد. اینکه چقدر این واحدهای پذیرایی بین راهی ســلامت جسمی شهروندان در ارائــه خدمات برای آنها قابل اهمیت اســت به رعایت موارد بهداشــتی آنها باز می گردد. متأســفانه با ســفری در سطح با حداقل های موارد بهداشتی در برخی ًاســتان فارس بعضا از واحدهای پذیرایی بین راهی مواجه می شــویم که از عدم هشــدار ً نظارت بر آنها نشــأت می گیــرد. نظارتی که قطعا نمی تواند جایگزین آن باشد. وضعیت غیراســتاندارد برخی از این واحدها تا جایی اســت که مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان فارس با هشــدار به واحد های پذیرایی بین راهی، از
اســتمرار بازدید های نظارتی از این واحد ها خبر داد. ســید مؤید محســن نژاد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان فارس اظهار کرد: از ابتدای امســال به منظور ارتقای ســطح کیفــی خدمات به گردشــگران با مســیربندی محور های گردشــگری، گروه هــای نظارت بر واحد هــای پذیرایی بین راهی بازدید های نظارتی خود را آغاز کردند. وی با اشاره به اینکه بازدید های نظارتی استمرار دارد، افــزود: در طی این بازدید ها بــه واحد هایی که نمازخانه و یا سرویس بهداشتی مناسبی نداشته و نسبت به رعایت مسائل بهداشــتی و کیفیت ارائه خدمات، نواقصی داشته اند، هشدار لازم داده شده است. مدیرکل میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ادامه داد: چنانچه پس از یک بار تذکر و اخطار ترتیب اثــری در بهبود وضعیت خدمات دیده نشــود با اســتفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به تعطیلی واحد صنفی اقدام می شود. تیم های نظارتی این اداره کل متشکل از کارشناسان معاونت گردشگری و تشکل های حرفه ای، بازدید ها را به طور منسجم و یکپارچــه در محور هــای مواصلاتــی فارس آغــاز کرده و همچنان این بازرســی ها در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر استمرار دارد.۱40۲ویژه تابستان
واحد پذیرایی بین راهی دارای مجوز هستند۴۰ پیــش از این معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس از آغاز طرح نظارت ویژه بر فضاهای خدماتی و رفاهی در این استان خبر داد و گفت: این طرح به طور مداوم در هفت محور مواصلاتی اجرا می شود. روح ا... روان شــاد بیــان کــرد: ایــن طــرح با تأکیــد وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری برای نخستین بار در کشــور کلید خورده و در این گام با تمرکز بر نمازخانه ها، وضوخانه ها و سرویس های بهداشتی عمومی بین راهی انجام می شود. وی افزود: نظافت، ساختمان، نورپردازی، تجهیزات و شــیرآلات و دیگــر امکانات ایــن مراکز بر اســاس فرمی اســتاندارد از سوی گروه بازرسان شــامل نماینده و بازرسی از انجمن واحدهای پذیرایی بین راهی، مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هر شهرستان و کارشناسی از این اداره کل بررسی می شود. پلمب در مرحله سوم روانشــاد اضافــه کرد: ایــن بازدیدهای به صــورت دوره ای دست کم ماهانه سه تا چهار بار از هر واحد عمومی بین راهی اســت و در صورت مشاهده نقص در هر یک از موارد بررسی شده، در مرحله نخســت صاحب یا متصدی مرکز بین راهی تذکــر کتبی دریافت می کنــد و در صورتی کــه در بازدید
بعدی، آن نقص رفع نشــده باشــد تذکر و اخطــار صادر و در نوبت ســوم پلمب می شــود. وی عنوان کرد: در این طرح مراکز خدماتــی، رفاهی و پذیرایی فعال در محور شــیراز - مرودشــت - پاســارگاد - اقلید - آباده - بوانات - خرم بید، محور شــیراز - ســپیدان، محور شــیراز - کوار - فیروزآباد، محــور شــیراز - نیریز - اســتهبان - فســا - داراب، محور شیراز - لار- جهرم، محور شــیراز- دشت ارژن - کنارتخته و محــور شــیراز - کازرون - نورآباد به طــور مداوم پایش و
نظارت می شود. واحد پذیرایی بین راهی استان فارس از 40روانشــاد گفت: ســوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری این اســتان مجــوز فعالیت دریافت کرده اند اما با احتســاب مراکزی که از اتحادیه ها و دیگر دســتگاه ها مجوز گرفته اند، نقطه مــورد نظارت ۱۲0 تــا ۱00 در هر محور دســت کم
قرار می گیرد. وی از مردم، گردشــگران و زوار اماکن زیارتی اســتان فارس نیز خواســت تا در صورت مشــاهده هرگونه مشکلی در مراکز تماس 0۹6۲۹ خدماتی و رفاهی بین راهی با شــماره گویای گرفته و گزارش خود را ارائه کنند.


دوشنبه 19 تیر 1402 ، 48 : 14

کد خبر :

بازدید : 160
• بزرگنمایی متن خبر


سرخط اخبار استان ها

پربازدیدترین ها