دوشنبه 03 اردیبهشت 1403    2024/4/22

دوشنبه 19 تیر 1402 ، 0 : 12

کد خبر :

مدیرکل امور مالیاتی فارس اعلام کرد:

‌استان‌در‌پرسنل‌20‌با‌مالیاتی‌فرار‌اداره‌تشکیل

گزارش: نجمه قنبری

 حمیدرضا محمد ابراهیمی، مدیرکل امور مالیاتی فارس در جلســه مدیران پاسخگو که به میزبانی استانداری فارس برگزار شد با بیان اینکه امسال در بحث تسلیم اظهارنامه توسط مؤدیان مالیاتی شاهد درصد رشد نسبت به ۱۵۷ درصد و در منابع مالیاتی نیز شاهد ۱۲۵ ســال گذشته هستیم، پرداخت مالیات ابرازی در فارس را بی سابقه ۷0۳توصیف کرد. وی مالیات ابرازی بخش مشاغل را سال گذشته میلیارد تومان اعلام کرد.۱۸00میلیارد و این میزان را در سال جاری
مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین با بیان اینکه فعالان اقتصادی خود به خوبی می دانند که گردش حسابشــان به چه میزان است، بانک های اطلاعاتی در سازمان امور ۹۹خاطرنشــان کرد: از ســال مالیاتی تکمیل و همه ارگان ها موظف شدند که اطلاعات خود را در سامانه ثبت و میزان مالیات آنها مشخص شود. جرایم مالیاتی در بخش ابزاری مؤثر نبود ابراهیمی با بیــان اینکه جرایم مالیاتی در بخش ابزاری مؤثر نبوده است، گفت: هنوز بخشــی از هزینه حقوق دولتی با مالیات تأمین نمی شود. مدیرکل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه مالیات و ارزش افزوده ای که در اســتان وصول می شود نســبت به سرانه جمعیت به معنای امور ً تقسیم می شــود، تأکید کرد: فرهنگ ســازی صرفا مالیــات به تنهایی نیســت. ابراهیمی عنوان کرد: در یک کشــور پیشرفته هر شخصی پرداخت مالیات را منافع خود می داند. وی با بیان اینکه مالیات تعادل طبقاتی ایجاد می کند به شرطی که در نظام اقتصادی به خوبی اجرا شــود، عنوان کرد: اکنون هم اخذ مالیات بر اساس قانون است.

تشکیل اداره فرار مالیاتی ۲0مدیرکل امور مالیاتی فارس از تشــکیل اداره فــرار مالیاتی با پرســنل در اســتان خبر داد و گفت: گزارش هــای خوبی هم در خصوص دانه درشت های اقتصادی که فرار مالیاتی دارند، به دست ما رسیده است. مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین تصریح کرد: مورد فرار مالیاتی برای ما ارسال ۳00 در سامانه سوت زنی نیز حدود شــده که در دست بررسی اســت. به گفته ابراهیمی، هنوز مالیات ســتانی در کشــور ما معادل هزینه های جاری انجام نمی شود و به همین دلیل در جاهایی هم فرار مالیاتی ایجاد شده است. به سامان دهی فرار مالیاتی پزشکان و وکلا ورود کرده ایم وی که معتقد اســت اگر از سامانه ســوت زنی استفاده بهینه شود، بســیاری از مباحث مالیاتی انجام خواهد شــد، گفت: نســبت به ســامان دهی فرار مالیاتی در بخش پزشکان و وکلا ورود کرده ایم و براساس بانک های اطلاعاتی پزشکان بررسی ها در دست انجام است ً اما در عین حال اطلاعاتی که در این باره خود مردم می دهند قطعا سریع تر به نتیجه می رسد. مدیرکل امور مالیاتی فــارس در خصوص مالیات طلا نیز گفت: تا میزان فاکتور صادر شــده طلافروشان مشمول ۱400 دی ماه ۱۳ درصدی مالیات می شــد و از آن پــس تاکنون چون طلا ۹کســر جزو کالای سرمایه ای تلقی شــده، تنها دستمزد از طلای فروخته شــده مشخص شــد. ابراهیمی همچنین ادامه داد: مراکز قرآنی به قانون مالیات های مالیاتی از پرداخت مالیات به ۱۳۹اســتناد ماده شرط تســلیم اظهارنامه معاف هستند. وی خاطرنشان کرد: از کل مالیات هایی که به خزانه از استان ارسال می شود تنها کسوراتی کسر و مابقی به استان و برای تأمین منافع نقدی باز می گردد. مدیرکل امور مالیاتی فارس اضافه کرد: براساس بانک های اطلاعاتی، مبنای افزایش بودجه مالیاتی ســالانه مشخص می شود. همچنین براساس اطلاعات اخذ شــده مالیات گرفته می شود و پزشکان نیز طبق بانک اطلاعاتی جهش مالیاتی داشتند. ابراهیمی با بیان اینکه مالیات، ابزار اقتصادی برای کنترل اســت و به همین دلیل برخی در مبحث مالیات با جوسازی به دنبال منافع خود هســتند، گفت: میزان فرار مالیاتی در استان مشخص نیست، زیاد اســت؛ همچنان که نمی توان گفت چه میزان کالای ًاما قطعا قاچاق وارد استان می شود.


دوشنبه 19 تیر 1402 ، 0 : 12

کد خبر :

بازدید : 196
• بزرگنمایی متن خبر


سرخط اخبار استان ها

پربازدیدترین ها