دوشنبه 03 اردیبهشت 1403    2024/4/22

يكشنبه 18 تیر 1402 ، 0 : 12

کد خبر :

براساس آمار منتشره نرخ بیکاری در بهار سال جاری؛

فارس با ۶/۹ درصد در حال رکودشکنی

لیلا غضنفری، ۴۰ درصد جمعیت بیکاران از فارغ التحصیلان

به گزارش سبحان ،  برآورد نقطهای نــرخ بیکاری در بهار سال جاری در سطح استان فارس بــا یک رکوردشــکنی به  ۶/۹ درصد رســید. رتبهای که اســتان فارس در میان استانهای با کاهش نرخ بیکاری قرار داده است. این رتبه در حالی به دست آمده اســت که نرخ بیکاری بهار سال گذشــته در استان فارس ۸ درصد بوده است. نسبت اشتغال در بهار سال ۱۴۰۲ در سطح استان فارس بر اساس جدول آماری ۳۴/۱ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی در همین سال و در بهار ۳۶/۶ درصد است. آمار کالن نشان میدهد که ۴۱/۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، از نظر اقتصــادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شــاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن اســت که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۱۴۰۱( ۰/۳درصد افزایش پیدا کرده است. مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیرویکار بهار ١۴٠٢ را منتشر کرد که بررســی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که ۸/۲ درصد از جمعیت فعال )شــاغل و بیکار(، بیکار بودهاند، بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در ســال قبل )بهار ١۴٠١(، یک درصد کاهش پیدا کرده است. در بهار ،١۴٠٢ ۴۱/۲ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نســبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ١۴٠١( ۰/۳ درصد افزایش پیدا کرده است. جمعیت شاغالن ١۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر بوده که نســبت به فصل مشابه ســال قبل ٧٢٨ هزار نفر افزایش داشته اســت. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشــان میدهد که در بهار ،١۴٠٢ بخش خدمــات با ۵۱/۳ درصد بیشترین سهم اشــتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخشهای صنعت با ١/۳۳ درصد و کشاورزی با ١۵/۵ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله، حاکی از آن است که ۲۱/۶ درصد از فعاالن این گروه ســنی در بهار ١۴٠٢ بیکار بودهاند. بررســی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان میدهد، این نرخ نســبت به فصل مشابه در ســال قبل )بهار ١۴٠١( ٢.٤ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ،١۴٠٢ ۱۵/۵ درصد از جمعیت فعال این گروه ســنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نســبت به بهار ،١۴٠١ به میزان ١/١ درصد کاهش داشته است. بررســی سهم جمعیت ١۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان میدهــد که در بهار ،١۴٠٢ ۸/۳ درصد جمعیت شــاغل، به دالیل اقتصــادی از جمله فصل غیرکاری، رکود کاری یا پیدا نکردن کار با ســاعت بیشتر، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۹/۸ درصد از شاغالن ١۵ ساله و بیشتر، ۴٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند. در بهار ۱۴۰۲ ســهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰ درصد بوده اســت این ســم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است بررسی تغییر این شــاخص نشان میدهد نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱ و یکدهم درصد افزایش داشته است. در بهار ۱۴۰۲ سهم جمعیت شــاغل فارغالتحصیل آموزش عالی از کل شاغالن ۲۶ و نیم درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است. بررسی تغییرات سال قبل یک دهم درصد کاهش یافته است. بررســی اشــتغال در بخشهای مختلف نشــان میدهد که بخش خدمات با ۵۱ درصد در بین بیشــترین ســهم اشــتغال را به خود اختصاص داده اســت. بخش صنعت با ۳۳ درصد و کشــاورزی قرار دارند.


يكشنبه 18 تیر 1402 ، 0 : 12

کد خبر :

بازدید : 190
• بزرگنمایی متن خبر


سرخط اخبار استان ها

پربازدیدترین ها