سه شنبه 28 فروردین 1403    2024/4/16

يكشنبه 18 تیر 1402 ، 0 : 12

کد خبر :

افزایش نرخ بهره بانکی در تیر ماه :

نیم نگاه بانکها به سرمایه های سرگردان

لیلا غضنفری :نــرخ بهــره بین بانکــی پس از دو هفتــه کاهش، به میزان ۳ صدم درصد در پایــان هفته منتهی به ۱۴ تیرماه، رشــد کرد و به ۲۳/۴۴ درصد رســید.

به گزارش خبرگزاری سبحان ، نــرخ بهــره بین بانکــی پس از دو هفتــه کاهش، به میزان ۳ صدم درصد در پایــان هفته منتهی به ۱۴ تیرماه، رشــد کرد و به ۲۳/۴۴ درصد رســید. اینکه افزایش نــرخ بهره بانکی چقــدر میتواند در جذب سرمایههای ســرگردان موفق باشد، باید در استقبال ســرمایههای خرد و کالن جســتوجو کرد. یکی از نکات قابل اهمیت در اهمیت تعیین نرخ بهره بانکی مالک قرار دادن آن بر بازارهای مالی است. از جمله بازار اجاره بها و نرخ تورم حاکم که نشــات گرفتــه از بهره بانکی اســت. هر چند کــه به گفته بسیاری از کارشــناس نرخ بهره و سود سپردههایی که ما میشناســیم و تأثیر مســتقیم بر بازار سرمایه دارد، بــا این نرخ فــرق دارد. اما ایــن نرخ بیمعنی نیســت و افزایش این نرخ نشان میدهد بانکها در جذب نقدینگــی موفق نبودهاند و در بازار ســرمایه حجــم معامالت نشــان میدهد که ایــن نقدینگی جــذب بازار نشــده اســت. بــا وجود این مســائل میتوانیم انتظار رشــد در بازارهای موازی داشــته باشــیم. افزایش حجم معامالت نیــز این موضوع را نشــان میدهد. حتی ممکن است به سهامداران این ســیگنال داه شــود که افزایش نرخ بهره بین بانکی و بیتوجهــی دولتمــردان و مســئول بانک مرکزی نشــان دهنده سیاستهای انقباضی در آینده خواهد بود. انطور که کارشناســان بــاور دارند به طور کلی افزایش نرخ بهره بین بانکی بیشــتر تأثیر روانی روی بازار ســرمایه دارد. بانکهای مرکزی در حال حاضر هدفگــذاری تورمی انجام میدهنــد و این موضوع متعارف اســت. به عنوان مثال اعــام میکنند نرخ تورم هدف، ۲۲ درصد اســت که با همین نرخ بهره، به آن هدف میرسند و به اقتصاد جهت میدهند. پس نرخ بهره بین بانکی که به آن لنگر اسمی گفته میشــود ابزاری اســت برای کنترل و هدفگذاری تورم کــه در همه دنیا از آن اســتفاده میکنند. در حال حاضــر، در پایــان برنامه هفتم توســعه، نرخ تورم ۱۰ درصدی برای کشــور ترسیم شده است و کریدور نرخ بهــره نیز بین ۱۷ تــا ۲۴درصد، قرار دارد. کاهش تزریق نقدینگی توســط بانک مرکزی و افزایــش تقاضای بانکهــا در عملیات بــازار باز، موجــب افزایش نرخ بهره بین بانکی شــد. نرخ بهره بین بانکی در هفتههای گذشــته و رسیدن به رکورد ۲۳/۷۶ درصد در ۲۷اردیبهشتماه، با کاهش روبهرو شــده بود. نکته جالب توجه در این هفته این بود که هیچ گونه تقاضا و سررســیدی در قالب اعتبارگیری قاعدهمنــد در ســقف نرخ بهــره )۲۴ درصد( وجود نداشــت که میتواند ناشــی از کاهش فشار تقاضای بانکها برای نقدینگی باشد. کاهش نرخ بهره در خردادماه نرخ بهــره بین بانکــی در اواخر اردیبهشــتماه در حال نزدیک شــدن به محدودههای سقف نرخ بهره بود. با این حال اتخاذ سیاســتهای پولی انبساطی توسط بانک مرکزی و نیز کاهش تقاضای بانکها در عملیات بازار باز موجب شد تا این نرخ روند کاهشی به خود بگیرد. پس از چند ماه تقاضای بیش از ۱۵۰ همت )هزار میلیاردتومانی( بانکها در عملیات بازار باز، گزارش عملیات سیاســت پولی هفته گذشــته نشان داد که تقاضای بانکها برای نقدینگی به کمتر از ۱۳۰ همت رســیده که البتــه تمامی این تقاضاها نیز پذیرفته شــده است. برخالف جمعآوری بیش از ۱۶ همت منابع در عملیات بازار باز و نیز جذب ۳/۵ همت منابع در قالب اعتبارگیری قاعدهمند توســط بانــک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی نســبت به هفته پایانــی خردادماه، در هفتــه اول تیرماه ۰/۰۷ واحد درصد کمتر شــد و به ۲۳/۴۱ درصد رسید که نشان از کاهش فشار تقاضا در بازار بین بانکی دارد.


يكشنبه 18 تیر 1402 ، 0 : 12

کد خبر :

بازدید : 187
• بزرگنمایی متن خبر


سرخط اخبار استان ها

پربازدیدترین ها